Skip to content

גישה טיפולית

גישה טיפולית

אופן עבודתי כפסיכולוג עם אנשים מתבססת על שילוב של מספר גישות בפסיכולוגיה, שילוב שניתן לסכמו בביטוי “פסיכולוגיה חיובית”: הגישה האקזיסטנציאליסטית, הגישה הפסיכודינמית של מערכות יחסים, והגישה הבודהיסטית. שילוב גישות אלו מסייע למטופל לבצע שינויים בחייו שיתרמו לתחושתו כי יש לו שליטה על מהלך חייו, על רגשותיו כלפי עצמו והעולם, ועל התוכן והמשמעות אותו הוא יוצק לחייו.
טיפול זה מעודד ביצוע שינויים בכיוון של הגשמה עצמית ומעודד את המטופל למצוא ולהביא לידי ביטוי את משאביו היצירתיים ואת יכולתו לשלבם בחייו. התמהיל של שלושת גישות טיפוליות אלו יוצר מומנט “חיובי” המאפשר למטופלים להבין את הרקע לדרך פעולתם הנוכחית ומאפשר אימוץ של מחשבה והתנהגות חדשים שיביאו לביצוע שינויים משמעותיים בחיים.

Call Now Button